REGULAMIN

 

Właścicielem i Administratorem Sklepu Internetowego CITY DONNA prowadzonego na stronie www.citydonna.com (zwanego dalej “Sklepem”) jest:

CD FASHION ÖMER ATASEVEN, z siedzibą pod adresem ul. Graniczna 67b, lok. 2, 93-428 Łódź, Polska, prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie informatycznym przez Ministra Gospodarki, NIP 7251994289, reprezentowana przez właściciela Ömera Ataseven (zwany dalej „Administratorem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji w Sklepie Internetowym zarówno przez konsumentów, jak i przez podmioty profesjonalne zarejestrowane jako przedsiębiorcy oraz uregulowania związane z ochroną danych osobowych, w tym regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Definicje pojęć zawartych w Regulaminie:

 1. Administrator – właściciel Sklepu Internetowego, odpowiedzialny za prowadzenie, aktualizowanie i działanie strony internetowej pod adresem citydonna.com oraz realizację zamówień, będący jednocześnie podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów na potrzeby zawierania i realizacji transakcji sprzedaży w Sklepie, jak również przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej, w tym wystawiania rachunków oraz działalności promocyjnej, marketingowej i informacyjnej;
 2. Czas realizacji zamówienia – czas od złożenia zamówienia przez Klienta, w jakim Sklep skompletuje zamówienie, do momentu przekazania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy, uwzględniający wyłącznie dni robocze;
 3. Dane osobowe – dane identyfikujące Klienta dobrowolnie przekazane Administratorowi w postaci imienia, nazwiska / nazwy firmy, adresu lub siedziby, NIP, REGON, KRS, adres e-mail oraz numer telefonu, w zależności od woli Klienta rejestrowane na Koncie Klienta lub podawane jednorazowo, przetwarzane w celach marketingowych oraz/lub celem zapewnienia możliwości sprzedaży i dostawy produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Wycofanie lub brak zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i realizację transakcji, w tym realizację dostawy towaru i wystawienie rachunku w myśl przepisów ustawy o rachunkowości i o podatku VAT;
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Dział Obsługi Klienta – przedstawiciele / pracownicy Administratora uprawnieni do kontaktu z Klientem celem realizacji umowy, dostawy produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu oraz udzielania bezpośredniej pomocy i informacji Klientom przy składaniu i realizacji zamówienia;
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
 7. Konto Klienta – baza informacji o Kliencie, zawierająca dane osobowe identyfikujące Klienta, służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta. Rejestrowanie Konta Klienta ma charakter dobrowolny.

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Administrator nie odpowiada za poprawność działania strony internetowej na poszczególnych urządzeniach użytkowanych przez Klientów.
 2. Informacje o towarach i usługach oraz zasadach realizacji zamówienia, prawach i obowiązkach stron Administrator udziela poprzez informacje pisemne na swojej stronie internetowej lub bezpośrednio poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 3. Zaleca się zapoznanie z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, co może ułatwić sprawny i prawidłowy przebiegu transakcji dokonywanych w Sklepie.
 4. REJESTRACJA KONTA KLIENTA, PODANIE DANYCH KLIENTA
 5. Klient może dokonywać zakupu poprzez zarejestrowane Konto Klienta lub bez obowiązku rejestracji i zakładania Konta Klienta, podając każdorazowo niezbędne dane na etapie składania zamówienia.
 6. Niezależnie od zgody lub braku zgody na rejestrowanie danych na Koncie Klienta, Klient, który składa zamówienie i chce dokonać zakupu musi podać dane umożliwiające dostarczenie towaru lub wystawienie dokumentu rozrachunkowego.
 7. Rejestrację Konta Klienta zalecana się w szczególności dla Klientów dokonujących częstszych bądź hurtowych zakupów. Klient może założyć Konto Klienta w każdym czasie przy pierwszym lub każdym kolejnym zakupie, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Rejestracja”. Posiadanie Konta Klienta ułatwia m.in. sprawdzania aktualnego statusu zamówienia i przyspiesza proces składania kolejnych zamówień.
 8. W celu rejestracji Konta, Klient musi podać adres e-mail, określić hasło do Konta i zaakceptować Regulamin Sklepu. Login i hasło Klienta mają charakter poufny i są ustalane przez Klienta. Dane te nie powinny być ujawniane, udostępniane osobom trzecim w żadnej postaci. Konto aktywuje Administrator najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu podania danych Klienta i weryfikacji adresu e-mail.
 9. Zebranie od Klienta danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy, jednak brak danych teleadresowych może uniemożliwić dostawę towaru. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury określa ustawa o podatku VAT. Bez podania tych danych nie można wystawić faktury VAT.
 10. Odmowa podania numeru telefonu lub/i adresu mailowego nie stanowi przeszkody w zawarciu z Klientem umowy lecz może znacząco utrudnić jej realizację. Nie jest możliwe utworzenie Konta Klienta bez podania adresu e-mail.
 11. Dane podane przez Klienta są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji usług Administratora, związane z realizacją sprzedaży, dostawy oraz celów informacyjnych i marketingowych Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w zakładce “Polityka Prywatności”.
 12. Jeżeli Administrator planowałby przetwarzać dane osobowe Klienta w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed przystąpieniem do takiego sposobu przetwarzania poinformuje Klienta o tym celu oraz udzieli wszystkich stosownych informacji.
 13. Administrator nie ma obowiązku przekazywać danych osobowych Klienta poza obszar EOG obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, w razie zaistnienia takich zamiarów Administrator przekaże taką informację Klientom.
 14. Dla zachowania bezpieczeństwa swoich danych osobowych i ograniczenia zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do swojego Konta, Klient Sklepu Internetowego powinien:
 15. a) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
 16. b) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
 17. c) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
 18. d) korzystać z usług Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń tj. komputer, tablet, telefon komórkowy, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
 19. e) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
 20. f) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci lub/i sieci nieznanego dostawcy.
  • DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia od Klientów w Sklepie Internetowym są przyjmowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 2. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Dane do kontaktu dostępne są w zakładce „Kontakt”.
 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. Sklep zwrotnie przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację w celu weryfikacji przez Klienta złożonego zamówienia. Następnie pracownik Działu Obsługi Klienta wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, które to potwierdzenie stanowi oświadczenie o zawarciu umowy. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia, w szczególności dla każdej transakcji w celu przygotowania faktury pro forma i jej zaakceptowania.
 1. W celu złożenia zamówienia Klient podejmuje kolejno następujące czynności:
  dokonuje wyboru rodzaju, ilości, cech towaru,
  b. dokonuje wyboru sposobu dostawy i zapłaty,
  c. loguje się do Konta Klienta (jeśli takie posiada) celem przekazania Administratorowi danych niezbędnych do realizacji procesu dostawy lub podaje jednorazowo, bez logowania się do Konta Klienta dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia rachunku, w tym w szczególności: imię, nazwisko / nazwa Klienta, adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura VAT (mogą to być różne adresy), dobrowolnie także adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
 2. Po dokonaniu zamówienia Sklep przekazuje Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania zakupu.
 3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klienta, Dział Obsługi Klienta zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie i zwróci Klientowi wpłaconą należność. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia i zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja takich zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować przez Czas realizacji zamówienia, do momentu, gdy towar zostanie wydany przewoźnikowi. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu email lub telefonicznie, dane kontaktowe zawarte są w zakładce Kontakt.
  1. CENY TOWARÓW
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu:
  podawane są w złotych polskich,
  b. nie zawierają podatku VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
  d. obejmują zniżki przyznane Klientowi.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie zamawianych towarów wraz z podatkami, a także wszelkich opłatach za dostarczenie towaru oraz wszelkich innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.
 9. Ceny podane na stronach serwisu dotyczą oferty Sklepu Internetowego i obowiązują przy zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 12. Koszty dostawy nie są uwzględnione w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Koszty dostawy”.
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  płatność w formie przedpłaty – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, zakończonego zapłatą kwoty wskazanej w wyliczeniu zaakceptowanym przez Klienta oraz otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,
 14. zapłata za pobraniem, z chwilą dostarczenia towaru przez przewoźnika, dokonywana do rąk przewoźnika.
 15. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 16. Sklep oferuje towary, które gotowe są do wysyłki zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia i/lub zaksięgowania zapłaty.
 17. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustalenia terminu dostawy zalecamy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.
 18. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 19. firmy kurierskiej;
 20. możliwy jest także odbiór osobisty towaru pod adresem:

City Donna ul. Rzemieślnicza 20, 95-030 Rzgów

 1. Przesyłki zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej do krajów, w których firma kurierska świadczy usługi. Wysyłka zagraniczna musi być każdorazowo zgłoszona na etapie składania zamówienia, celem ustalenia przez Sklep możliwości przewozu oraz wyceny przewozu. Cena dostawy ustalana jest indywidualnie w zależności od kraju i gabarytu przesyłki.
  1. REKLAMACJE / ZWROTY
 2. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, Klient powinien w obecności kuriera lub innego pracownika firmy przewozowej/poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 3. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu wady towaru. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej lub bezpośredni kontakt e-mail. Zaleca się uprzednio bezpośredni kontakt z  Działem Obsługi Klienta
 5. Klient powinien zawiadomić Sklep o wadzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia stwierdzenia wady.
 6. Klient powinien odesłać towar na adres City Donna ul. Rzemieślnicza 20, 95-030 Rzgów. Do odsyłanego towaru Klient powinien dołączyć formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej bądź dostarczony za pośrednictwem poczty e-mail oraz dokument stanowiący potwierdzenie zakupu np. kopia paragonu fiskalnego. Jest to zalecane, ponieważ znacznie ułatwi Administratorowi identyfikację Kupującego oraz dane transakcji zakupu i przyspieszy czas rozpoznania reklamacji.
 7. Sklep, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z zakupem i odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (paczka rejestrowana) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 14 dni roboczych.
 8. PRAWA KONSUMENTA – Prawo do odstąpienia od Umowy. Klient będący konsumentem, w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa polskiego, dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty doręczenia, nawet jeśli towar nie jest wadliwy, bez konieczności podawania przyczyny zwrotu.
 9. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu w dowolny sposób – oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej, w zakładce Kontakt.
 10. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Zasady odstąpienia od Umowy:

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zwraca do Sprzedawcy otrzymany towar, w stanie niepogorszonym, w dowolny sposób. Konsument powinien zadbać o należyte zabezpieczenie przesyłki, tak aby towar nie uległ zagubieniu lub przypadkowemu zniszczeniu. Konsument powinien odesłać towar na adres Sklepu: City Donna ul. Rzemieślnicza 20, 95-030 Rzgów niezwłocznie, przed upływem terminu 14 dni – od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub w przypadku, jeśli wysyła oświadczenie wraz z odesłanym towarem – od dnia otrzymania towaru ze Sklepu;
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar odesłany przez Klienta musi być nowy, bez uszkodzeń i oznak użytkowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że odesłany towar nosi cechy użytkowania i jakiegokolwiek zużycia – prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, towar jest odsyłany Klientowi na jego koszt, a pieniądze nie zostaną zwrócone;
 4. Po otrzymaniu zwrotu towaru od Konsumenta i stwierdzeniu, że towar jest w prawidłowym stanie, Sklep zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę);
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

VII.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Wszelkie spory jakich nie udało się rozstrzygnąć na drodze polubownej, rozpoznawane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwe sądy powszechne, według siedziby Administratora Sklepu, a w przypadku spraw z Konsumentem – zgodnie z wyborem Konsumenta.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany cen i opodatkowania towarów, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu aktualna na dzień złożenia zamówienia w Sklepie.
 2. Zaleca się każdorazowe zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu, aktualną według stanu na dzień składania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i inne.
Navigation
Close

My Cart

Close

Close

Categories